Thuận Phương Group trao quà ở Cần Đước - Long An 23.11.2016

Thuận Phương Group trao quà 20.11.2016 ở Long An

Thuận Phương Group đã thăm Bệnh Viện Nhi Đồng 27.10.2014

Thuận Phương Group trao quà ở Xưởng Long An 10.01.2016

Thuận Phương Group đã thăm Bệnh Viện Chợ Rẫy 30.10.2014

Thuận Phương Group đã thăm Bệnh Viện Sản Nhi 04.11.2014

Thuận Phương Group đã thăm Huế 2014